biserica.org:compendium:articole:viata crestina , no 4-6/2006


 

 

Imn Acatist la Rugul Aprins al Nascatoarei de Dumnezeu

Ieroschimonah Daniil Tudor

 

 

Dupã obisnuitul început:

 

Condacul 1

 

Cine este Aceasta, ca zorile de albã si curatã?

E Împãrãteasa rugãciunii, e rugãciunea întrupatã.

Stãpânã Porfirogenetã si Doamnã a diminetii,

Logodnica Mângâietorului, Preschimbãtor al vietii,

spre Tine noi alergãm, arsi, mistuiti de dor!

Ia-ne si pre noi pãrtasi ai sfântului munte Tabor.

Si fã-Te si nouã

umbrã si rouã,

Tu, adumbrirea de har,

sã-si afle firea

noastrã înnoirea

dintru plãmadã de har.

Ca sã-Ti strigãm cu toatã fãptura

într-o deplinã închinãciune:

Bucurã-Te, Mireasã urzitoare de nesfârsitã rugãciune.

 

Icosul 1

 

Cincizeci veacuri, sã-mplineascã

prin Avraam si prin David,

spita Ta prooroceascã

cerurile a obosit

cu lacrimi si plecãciune;

hãrãzind neprihãnit

carnea Ta din rugãciune, vajnic Rug nemistuit.

Focul Sfânt în Tine cântã

ca-ntr-o floare de slãvire.

Firea prin Tine cuvântã

dorul ei de izbãvire.

Si esti Doamnã Ipostasul

laudelor suprafiresti;

încât noi prinsi de extazul

dragostei dumnezeiesti

asa sã ne sune glasul:

Bucurã-Te, rod învãluit cu sinaitic soroc;

Bucurã-Te, Tu ce-ai zãmislit Zãlogul de foc;

Bucurã-Te, vohod de Scripturi al Unicului-Cuvânt;

Bucurã-Te, muzical organ al Duhului Sfânt;

Bucurã-Te, mestesugul ceresc de mânecatã mântuire;

Bucurã-Te, filosofia cea vie de dreaptã îndumnezeire;

Bucurã-Te, rug al rãpirii cum altul nu se mai poate;

Bucurã-Te, unitate si salbã a simboalelor toate;

Bucurã-Te, strunã si sunet, arcus si alãutã;

Bucurã-Te, trup si întrupare de veselie neîncãputã;

Bucurã-Te, încântare ce ai învins a Lumii desertãciune;

Bucurã-Te, Mireasã urzitoare de nesfârsitã rugãciune.

 

Condacul al 2-lea

 

Precistã prea-mângâioasã,

Doamnã Pruncã Cuvioasã!

Cu strãina cuviintã a cuvântului Tãu cald

si chemarea cu priintã dintru a mintii rugãciune,

cea dintâi Tu ai intrat la pristolul de minune,

sfânta-sfintelor din om, locul nostru de smarald.

Cu îndrãznitã întelepciune,

Tu ai spart cercul robirii, cerc de moarte, cerc de somn

biruind blestemul firii, greul vietii noastre domn,

prin puterea curãtiei, pentru care pururea

Celuia ce ni Te-a dat sã-I rostim înflãcãrat: Aleluia!

 

Icosul al 2-lea

 

Fecioarã a neînseratului veac,

Sfânta Maicã a Luminii!

Ascultã-ne si pre noi cei din pãcat,

netrebnicii fii ai tinii!

Preablândã, bunã, preasfântã Fecioarã

polata Domnului Iisus!

dezleagã-ne blestemul ce ne-nzãvoarã

deschide-ne "calea de sus".

Ca prin aprinsã descoperire,

arcana doritului Mire

Si noi sã putem asijderi cânta

asa cum Moise, dezlegat de sanda,

cu fata în vãpaia de rug,

fierbinte de har Tie Îti striga

unele ca acestea-n amurg:

Bucurã-Te, tulpinã de luminã a Rugului nemistuit;

Bucurã-Te, pridvorule de smirnã prin care Dumnezeu S-a ivit;

Bucurã-Te, inel al unui foc ce-i mai presus de cer;

Bucurã-Te, dezlegare care topesti tot lãuntricul ger;

Bucurã-Te, toiag cu floare întru a inimii cãlãtorie;

Bucurã-Te, fir de rãcoare izvorât în lãuntrica pustie;

Bucurã-Te, parafã de jar pânã în suflet pãtrunsã;

Bucurã-Te, zãpadã a mintii de nici o patimã ajunsã;

Bucurã-Te, mãsura a opta a împãrãtiei din noi;

Bucurã-Te, învãtãturã scoasã din bucuria de apoi;

Bucurã-Te, mirare sãrutatã cu duhovniceascã minune;

Bucurã-Te, Mireasã urzitoare de nesfârsitã rugãciune.

 

Condacul al 3-lea

 

Peste veacuri, Fecioarã, eu Te aud,

prin gura lui Isaia proorocul de jar.

Si-n cerul Scripturii vorba Ta sunã

cu toate înãltimile de dar:

"Cã, iatã, prunc ni se va naste

si un fiu nouã s-a dat.

Pe umãr cu semnul stãpânitor

iar Numele Lui: Minunat,

Îngerul Marelui Sfat, Dumnezeul cel biruitor,

Domnul pãcii depline si Pãrinte al veacului viitor".

Acesta e Numele Lui,

Numele celor cinci cuvinte,

Sfânt numele Domnului

pe care Iisus îl va purta.

Suflete al meu, ia aminte,

cu totii sã putem striga: Aleluia!

 

Icosul al 3-lea

 

Dintr-o Maicã de-a pururi Fecioarã

asa S-a zãmislit, S-a întrupat,

Cel ce a pãzit nevãtãmat

trupul Rugului de parã.

Cuvânt de rostit S-a fãcut

Numele Domnului de slavã

Dumnezeul cel nevãzut

ce-n inima focului s-a ghicit,

Fata Frumusetii ceresti

Chipul cel nemãrginit

pre Sine S-a încãput

cu mãsurã S-a mãsurat

si aievea Cel nenumit

aci, printre noi, S-a arãtat

în biruitor smerit

cãlare pe o asinã.

Cercati dar, si voi, calea Numelui de Luminã

Cãlãtoria cea preaînaltã.

Si de la moarte la viatã veti trece

cu firea îndumnezeitã,

ca toti sã cântãm laolatã

limpede si fãrã ispitã:

Bucurã-Te, temeiul prin care si în noi Dumnezeu Se încape;

Bucurã-Te, putere prin care plutim cu Iisus peste ape;

Bucurã-Te, milostivire, prin care Hristosul ni S-a dãruit;

Bucurã-Te, umblare prin care Aminul în noi a venit;

Bucurã-Te, rãgazul în care Logosul în noi Se ascultã;

Bucurã-Te, pãtrundere si împãcare cu firea noastrã tãcutã;

Bucurã-Te, blândete prin care ajungem Emanuelului frate;

Bucurã-Te, Cãlãtorie prin care Duhul în sânge ne bate;

Bucurã-Te, însingurare în care Cerul din inimã izbucneste;

Bucurã-Te, limpezime în care îngerul în trup ni se urzeste;

Bucurã-Te, curãtie prin care Numele de slavã e în lume;

Bucurã-Te, Mireasã urzitoare de nesfârsitã rugãciune.

 

Condacul al 4-lea

 

Cum sã aflãm odihna de la gânduri?

Maicã Fecioarã, Preasfântã Fecioarã!

Cum sã ne rupem de-ale patimilor rânduri,

necovârsitele ispite ce ne-nfãsoarã?

Fã-Te, Tu, nouã "zicerea" râvnitã,

"mãiestria cea bunã a-nduhovnicirii".

Cu ea sã ne biruim firea robitã,

pânã în scrumul despãtimirii.

Si furaþi întru Tine, "Apatie luminoasã",

sã putem si noi ridica

dintr-o laudã întreagã si nemincinoasã

un psaltiric si adevãrat: Aleluia!

 

Icosul al 4-lea

 

Aprinsã floare a necovârsitei Vãpãi,

De Dumnezeu Nãscãtoare.

Tu chip al pãcii vãzut în foc într-un ocol de rãcoare,

apleacã-te acum, Preabunã, peste noi.

Si sub blânda Ta îndurare,

darnic ne dã sã putem afla,

darul cel rar al Sfântului Fior,

rãsuflul cel larg al odihnitului zbor,

din pieptul Porumbitei de argint,

pe care si Împãratul prooroc o vedea

pe culmile Vasanului plutind.

Si ne trece în fãpturã, fiecãruia în parte

acest aprins tain de bunãtate

rupt chiar de la suflarea Ta.

Si ne pune pe buzele noastre întinate

mãsura pâlpâirii celei curate

ca sã-Ti putem învãpãiati cânta:

Bucurã-Te, salt isihast cu zbor de binecuvântare ;

Bucurã-Te, rãsuflul cel cast de pasnicã înfiorare;

Bucurã-Te, lancie de cuvânt în cugetatul vãzduh;

Bucurã-Te, întoarcere cu avânt a porumbitei de duh;

Bucurã-Te, zare arcuitã cu heruvimice aripe;

Bucurã-Te, vecie opritã în încãperea unei clipe;

Bucurã-Te, vâslã uriasã întru suisul cel ales;

Bucurã-Te, sorbire a cerului, cu subtiatec înteles;

Bucurã-Te, fântânã acoperitã cu unduiri de Apã Vie;

Bucurã-Te, cãldurã iscusitã crescutã din Filocalie;

Bucurã-Te, mãiestritã aflare a tâlcului de-nchinãciune;

Bucurã-Te, Mireasã urzitoare de nesfârsitã rugãciune.

 

Condacul al 5-lea

 

"Foc am venit sã cobor pre pãmânt",

zice Hristos cu arzãtor cuvânt.

Si Preacuratã, furtuna dragostei Lui

sã ne aprindã cu tot rãscolul pârjolului

si sã ne umple de luminã nemãsurat

ca pre Tine, fecioarã, care L-ai purtat.

Dragostea Lui sã ne fie de nelipsit

cu Numele de slavã de suflet lipit,

Si cu fiece fir smerit de rãsuflare

sã se aprindã în noi a Numelui chemare,

Sã ne ardem de parã în Dumnezeu

din toatã dragostea Numelui Sãu.

Si-nvãpãiati de sãrbãtoare în Domnul asa

ca flãcãrile dragostei sã strigãm: Aleluia!

 

Icosul al 5-lea

 

De la Tine întelegem Fecioarã,

stãruinta cea neînteleasã,

si puterea pomenirilor line,

din ruga smeritã si stearsã.

Da, firea apei e moale;

a pietrei - nespus de vârtoasã.

Dar ulciorul de deasupra de piatrã

cu prelingerea lui din atârnare,

prin picul boabei de apã,

gãureste piatra cea tare.

Fecioarã, stãruieste, asadar,

si peste a noastrã împietrire.

Si biruieste-ne cu picurul de har,

ca sã-Ti cântãm în imn de slãvire:

Bucurã-Te, îndrãzneala gingãsiei din "zicerea" Sfântului Nume;

Bucurã-Te, ulcior al picãturii cu stãruintã anume;

Bucurã-Te, statornicie luminoasã din piatra albã a Domnului;

Bucurã-Te, fagure preadulce a lui Iisus Fiul Omului;

Bucurã-Te, cuib de gând, cel al Hristosului meu;

Bucurã-Te, împãrtãsanie de cuvânt din chemarea lui Dumnezeu;

Bucurã-Te, revãrsare de mireasmã pe care Fiul ne-o dã;

Bucurã-Te, mãtania cea în fir a lui "miluieste-mã";

Bucurã-Te, iures ce mã rãpeste si pre mine pãcãtosul;

Bucurã-Te, noian de pomenire care -si sporeste prisosul;

Bucurã-Te, haricã depãnare a unei grãiri de minune;

Bucurã-Te, Mireasã urzitoare de nesfârsitã rugãciune.

 

Condacul al 6-lea

 

Fecioarã Preasfântã, în fata Ta

pururi, peste veac de rusine, se vor da

cugetarea si ritorii întelepciunii.

Cã Tu esti sigiliul nestricãciunii,

Poartã - pentru cei isteti - încuiatã,

si oglindã vie de trãirea minunii.

Tu cunosti cã viata nu ne-a fost datã

sã fie numai rãstãlmãcitã.

Cã ea se cere cu mult mai bogatã

decât sã fie numai trãitã.

Ea e a Mintii de dincolo de gând si de loc,

de dincolo de sirul clipelor dãinuirii.

E vãdirea unui cer lãuntric de foc,

peste fântânile inimii si-nfãptuirii.

E a Cuvântului lumii ce pentru ea se vrea

cale si întrupare spre vesnic: Aleluia!

 

Icosul al 6-lea

 

Fecioarã si Maica noastrã Curatã!

Tu esti într-adevãr trezia,

vointa fruntii, în mir adunatã,

ochiul cel dinlãuntru deschis

în rotundul zãrilor toate,

inimã cu centrul învins

de strãvezimea stãrilor curate.

Tu esti cea mai dreaptã luare-aminte,

care unesti în puterea agerimii, dincolo de cuvinte,

într-un fulger al mintii:

ascutimea gândului de gheatã,

cu arsura iuresului de viatã,

caldul si recele puse-n cruce,

care pe Întelesul cel înalt Îl aduce.

Dar trezia aceasta e trezie de prunc,

clarã cheie de adânc

cu repezis iute si strãin,

ce cu nimic nu clinteste sufletul Tãu cel lin;

ci, dimpotrivã, Îti dã sfânta mare simplitate,

de care noi pururea ne uimim

si fatã de care, pe cât se poate, ne plecãm

întreaga suflare sã-Ti cântãm:

Bucurã-Te, cruce a înflãcãrãrii si agerimii alesului;

Bucurã-Te, osia cerului cu luceafãrul întelesului;

Bucurã-Te, spargerea gândurilor cu al lor zãdarnic stup;

Bucurã-Te, oglindirea cea nevãzutã, de dincolo de trup;

Bucurã-Te, clestarul cel mai dinlãuntru al sufletului meu;

Bucurã-Te, strãpungerea strãlucitã a pomenirii lui Dumnezeu;

Bucurã-Te, psaltirion al inimii sub arcus de gând;

Bucurã-Te, strigãt de cinci strune tot una zicând;

Bucurã-Te, muzicã negrãitã a celei de-a doua nasteri;

Bucurã-Te, înãltime unicã a desãvârsitei cunoasteri;

Bucurã-Te, logodnã la Numele cel de Întelepciune;

Bucurã-Te, Mireasã urzitoare de nesfârsitã rugãciune.

 

Condacul al 7-lea

 

La iscusinta Ta cea sfântã, Maicã, noi venim,

sub palmele Tale sã ne primenim.

Fiindcã la slãvita nuntã a Marelui Mire

e cerutã o grijã de întreagã neprihãnire.

Nu e îngãduitã necurãtia ochilor si a hainelor.

Nimeni dar, dintre cei ce sunt "ne-nvãtatii tainelor",

de unele ca acestea sã nu se atingã.

Cine va lãsa porcii din mãrgãritare sã se hrãneascã

si în vasele sfinte câinii sã lingã?

Îndemnarea ca si primirea este numai duhovniceascã,

Numai de la Tine, Maica noastrã cereascã.

Vino, dar, suflete smerit, împãcat si curat,

Si asa cu toti laolaltã ne vom avânta

din bucuria cea curatã si întreagã a unui Aleluia!

 

Icosul al 7-lea

 

Prea-sfântã, prea-mãritã, prea-frumoasã,

prea-filocalicã Mireasã!

A nimburilor toate Împãrãteasã!

Tu esti Maica binevoitoare

si dãruitoare

a tuturor celor sfinte;

zestrea cea vie a bunelor haruri,

celor din Taine, celor din Daruri,

din odoare, din palme si din cuv inte.

Esti Marea Predanie îmbietoare

si mult strãlucitoare

a toatã Iconomia de binecuvântãri,

ca un policandru cu sapte lumânãri

înaintea Marelui Tron dumnezeiesc

pentru care toti îngerii si sfintii Te preamãresc:

Bucurã-Te, blagoslovenie pascalã a împlinirilor noi;

Bucurã-Te, vârtute patriarhalã în crestet pusã peste noi;

Bucurã-Te, înfiere iscusitã spre îndumnezeirea tuturor;

Bucurã-Te, scumpãtate dãruitã cu-atingere de har curãtitor;

Bucurã-Te, luminã miruitã peste mintile cele smerite;

Bucurã-Te, hãrãzire cumplitã de puteri sufletesti negrãite;

Bucurã-Te, sporire viteazã ce se dã inimilor întemeiate;

Bucurã-Te, unire în cuget a toate Bisericile împãcate;

Bucurã-Te, adevãr de safir întru simtirea noastrã încrustat;

Bucurã-Te, sechinã însufletitã ce ne dai linistea de Sabat;

Bucurã-Te, voroava învesnicitã peste tãcerea de minune;

Bucurã-Te, Mireasã urzitoare de nesfârsitã rugãciune.

 

Condacul al 8-lea

 

Împãrãteasã, Doamnã Preasfântã,

Maicã neispititã de nuntã,

Tu esti singura inimã de om întru care nescãzut

Numele de mãrire cântã,

din tot rostul lui cel viu si neprefãcut.

Cununa laudelor o ai pentru aceasta Preacuratã

fiindcã în Tine doar, ca niciodatã

inima omului,

cu inima Domnului

au bãtut si bat laolaltã.

Rugãciunea ca un ornic al gândului si al cerului

curge la lãuntrul Tãu

si se-ngeamãnã cu limpedea ectenie a misterului

lângã dragostea lui Dumnezeu.

O, Tu, Cãrutã de Luminã neîntinatã

ne-ntrecutã, ne-nseratã!

Îmbuneazã-ne si pre noi cu darurile inimii, Binecuvântatã!

Si asa înzestrati si vrednici,

ca unei Biserici,

din toatã fiinta Tie ne vom da

ca drept si sfânt sã putem cânta: Aleluia!

 

Icosul al 8-lea

 

Maicã a Domnului, Inimã de Luminã,

Maicã a Domnului, Inima pãmântului,

Maicã a Domnului, Inimã fãrã vinã,

Maicã a Domnului, Inima Cuvântului!

Cãtre Tine râv nim rusinati si scãzuti

cu sufletul apus si genunchii frânti,

Cã de atâta pacoste de pãcat,

inima ni s-a învârtosat

cum e steiul cremenii albastre, mohorâtã nespus.

"Lãsatu-ne-a pe cãile mintii noastre

Domnul sã umblãm."

Ne atârnã prin pâclã gândul rãpus.

Dar, iatã, acum cãtre Tine ne plecãm

Maica lui Iisus,

îmbrãtiseazã-ne ca pre niste pietre ale vietii

dornice de izvoarele diminetii

diminetii neînserate,

si înviazã-ne cu inimi noi si curate

ca sã-Ti cântãm:

Bucurã-Te, arca de aliantã a sufletului meu;

Bucurã-Te, cufãr ferecat cu Numele lui Dumnezeu;

Bucurã-Te, corabie vie ce plutesti peste talazurile lumii;

Bucurã-Te, sicrias ferit de toate zãdãrniciile humii;

Bucurã-Te, tronule pre care viata se întemeiazã;

Bucurã-Te, cutie de cântec prin care sunã o razã;

Bucurã-Te, naos cuprinzãtor al tuturor slujirilor de har;

Bucurã-Te, chivot de gând al prea duhovnicescului altar;

Bucurã-Te, hram al cerurilor, în care mintea-i liturghisitor;

Bucurã-Te, sipet de foc în pieptul nostru al tuturor;

Bucurã-Te, Bisericã preadoritoare treimic sã se cunune;

Bucurã-Te, Mireasã urzitoare de nesfârsitã rugãciune.

 

Condacul al 9-lea

 

Doamne Iisuse Hristoase, Mirele inimii noastre cel blând!

Sunt si eu din neamul Preacuratei, vlãstar înfiat de curând.

Cãtre Tine mã aplec cu fruntea,

si mâna mi-o pun ca Toma la locul cel sfânt.

Strâns adunat în mine, asezat fãrã cuvânt

astept ca orbu-n puntea

"Luminii din adânc cea fãrã înserare,

si care-i pusã-n om ca un lãuntric soare

sã lumineze întreagã în încãperea fiintei".

Cum nu te vãd de noapte, grosimea de pãcate,

Te pipãi cu sfialã,

cu degetul nãdejdii, cu degetul credintei,

cu deget bãnuialã, cu deget de dorire si chiar de îndoialã,

Si neajuns as pune încã cealaltã mânã;

dar inima strãpunsã de fulger de arsurã,

îndurerat de dulce cu rãsuflarea-ngânã

chemarea Ta întreagã si fãrã voia mea

bãtaia rugãciunii aleargã spre luminã într-un Aleluia!

 

Icosul al 9-lea

 

Preasfântã Fecioarã Atotfolositoare,

Tu esti mai înalt-strãvãzãtoare

decât tot vârful Mintilor ceresti

si cunosti si tot chipul rânduielii suprafiresti

pentru Schimbarea la Fatã cea izbãvitoare.

Tu esti mãiestria, esti mestesugul, esti hãrnicia,

si toatã sfânta migalã omeneascã,

care la un loc ne face stihia

prielnicã sã se mântuiascã.

Si pentru care gura noastrã stãruie atâta sã Te proslãveascã:

Bucurã-Te, încuviintatã cunostintã a sfinteniei la amãnunt;

Bucurã-Te, sofianicã stiintã a lucrãrii prin lãuntric cuvânt;

Bucurã-Te, dumnezeiascã îndulcire a Numelui ca mirul vãrsat;

Bucurã-Te, monahiceascã iscusire în cântecul de lacrimi udat;

Bucurã-Te, mãsurã de picãturã pentru o seraficã pruncie;

Bucurã-Te, asprimea cea de aur de pe rogojina din pustie;

Bucurã-Te, cununa de litãnii din nodul mãtãniilor de pãr;

Bucurã-Te, anahoree de ungher sub al candelei sfielnic adevãr;

Bucurã-Te, izvod de scãunel pentru isihia rugãtoare;

Bucurã-Te, Tu zborul palmelor la rãpirea cea drept în picioare;

Bucurã-Te, surâs de engolpion pentru a inimii uscãciune;

Bucurã-Te, Mireasã urzitoare de nesfârsitã rugãciune.

 

Condacul al 10-lea

 

O! Doamna cea haricã fãrã cusur

Fecioara cu înariparea Marelui Vultur,

Semnul de-apocalipsã al neprihãnitului pântec

Bisericã nãscãtoare a omului lãuntric!

Ajutã-mã sã mã zidesc în negrãita fire

din depãnarea litaniei cu chemare subtire.

Si dã-mi naºterea cea luminoasã, Duhovnica mea,

ca din mãsura Învierii sã strig si eu: Aleluia!

 

Icosul al 10-lea

 

Tu, Darnica Maicã, Povãtuitoare de tainã,

Doamna nãdejdii, a înserãrii albastre,

Stãpânã cu trei luceferi pe hainã

si Sfântã Arghirã a neputintelor noastre!

Cãtre Tine din nou, iatã am silit!

Rãpus sunt de lume, de gânduri zdrobit.

Cã dupã sfatul cel sfânt si binecuvântare

pãrtas m-am fãcut la izbãvirea mea.

Hotãrâre am pus, îndreptatã si tare,

sã nevoiesc, toatã clipa, în a mã ruga.

Dar idolul de tãrânã, cugetul meu

nu-mi lasã rãgazul sã mã cuceresc,

sã fac din rugãciune cristelnita lui Dumnezeu

întru zdrobirea inimii spre care râvnesc.

Ajutã-mã, dar, Ajutãtoarea mea

si dã-mi darul de lacrimi, sarea pocãintei

ca sã-mi spãl cu ele duhul neputintei

si învrednicit iar sã îti pot cânta:

Bucurã-Te, trandafirul cel plâns al întoarcerii de tainã;

Bucurã-Te, duiosia pocãintei ce ai lumina drept hainã;

Bucurã-Te, bogoslovia lacrimii, dezvãluirea Întelepciunii;

Bucurã-Te, discernãmânt potrivit la suspinele lumii;

Bucurã-Te, raiule dãruit cu toate ploile izbãvirii;

Bucurã-Te, uimirea umezitã din privirea copilãriei;

Bucurã-Te, porfira sudorilor împãrãtesti ale Aminului;

Bucurã-Te, cristalul cel de har din lacrimile Spinului;

Bucurã-Te, bunãvointa de rouã ce pe credinciosi îi întãresti;

Bucurã-Te, ajutorintã, si-n cãdere a celor neduhovnicesti;

Bucurã-Te, omofor care te asterni peste orice slãbiciune;

Bucurã-Te, Mireasã urzitoare de nesfârsitã rugãciune.

 

Condacul al 11-lea

 

Multumesc Tie, Preamilostivã Maicã-Fecioarã,

cã m-ai scãpat de moartea cea de-a doua oarã,

Primejdia si ispita sunt doarã spre cercare.

Si prin chemãrile cele fãrã de încetare

ale prea-luminosului Nume de putere

simturile si voia inimii mele

au intrat în praguri de tãcere.

Slobod de ele

astept sã mã nãpãdeascã

auzul, vãzul si graiul cel dumnezeiesc,

În mine de-acum doar acestea sã se rosteascã.

Si Iubitul meu Însusi, Iisusul ceresc,

sã vadã, sã vorbeascã si sã înteleagã

prin chiar vãzul, auzul si voia mea întreagã.

Hristos sã vietuiascã asa

prin toatã vlaga mea

Ca Domnul Însusi sã strige prin mine: Aleluia!

 

Icosul al 11-lea

 

O, tu inimã si minte si cugete al meu!

Rãneste-te cu întrebãrile la Fata lui Dumnezeu.

Oare ce semn de-adeverire au roadele ceresti?

Si ce rãspuns sã auzi si tu, în rãspicãri duhovnicesti:

De roureazã peste tine chipul Vederii nezãrite,

întru lãrgimea cea de aur a închipuirilor sfintite,

adânc cu duhul tu vei fi pe strãlucire adunat,

cum a fost duhul Precistei în Sfânta Sfintelor curat,

Si-ai sã ajungi atât de nalt-rãsunãtor si potrivit

cum e o trâmbitã de laudã în care îngeri s-au rostit.

Si-ntru simtiri gingas vei fi ca floarea dreptului Iesei

care tresare-n patru zãri în asteptarea Celor Trei.

Spre acest semn flãmânzi suntem si Sfânta Doamnã sã ni-l dea

ca-n mijlocirea-i milostivã toti sã-i strigãm cu un stih asa:

Bucurã-Te, Tu scarã cu pragul în inima ce se închinã;

Bucurã-Te, asceticã neprihãnire de rugãciune seninã;

Bucurã-Te, cãldurã de har ce pânã în carne nãpãdesti;

Bucurã-Te, strãinã lucrare ce din urzeli ne sfintesti;

Bucurã-Te, Tu apã cereascã izvorâtã la gene din fund;

Bucurã-Te, pace dezlegatã de toatã puzderia de gând;

Bucurã-Te, luminis suitor al unei minti destãrmurite;

Bucurã-Te, vedere în duh a tainelor necovârsite;

Bucurã-Te, ciudatã strãfulgerare spre capul scãrii negrãit;

Bucurã-Te, iluminarea din inimã ce esti de nedestãinuit;

Bucurã-Te, nemãrginirea desãvârsirii cu trup de nestricãciune;

Bucurã-Te, Mireasã urzitoare de nesfârsitã rugãciune.

 

Condacul al 12-lea

 

Tu esti Amma împãrãteascã a sufletului meu.

Odihneste-mã sub adãpostul Chipului Tãu;

ca sub privirile Tale de auriu cãrbune

sã ard si eu nemistuit,

din plãmada arcanei de negrãit a trãirii de rugãciune.

Si dintru inelul Tãu de rãcoare,

Izvorule pecetluit,

din nou, mereu, sã îmi pot împrospãta,

cu unda harului Tãu de nelipsit,

marea pace a odihnei sãltãtoare.

Si mã încinge Sfântã Amma asa

cu veselia cea vie a biruintei

ca învãpãiat la alb sã pot cânta

din toatã isihia cunostintei: Aleluia!

 

Icosul al 12-lea

 

Maicã a Domnului, Duhovnica iubitoare a pãmântului!

Odrãsluitoarea predaniei de tainã a Cuvântului!

Tu esti dumnezeieste de linã si smeritã,

dar precum vorbeste Cântarea Cântãrilor,

Tu esti si nespus de dreaptã si cumplitã

"ca niste ostiri sub steagurile lor".

Esti clarã, esti seninã, esti ascutitã

ca un palos neîmblânzitor.

Si ai la Ierusalimul cerului grabnici ajutãtori,

pe toti cei ce sunt ai "lepãdãrii de sine" fiii Tãi sârguitori,

toti cei ai cetelor de pustnici, de anahoreti,

spita Ta toatã de duhovnici întelepti,

ce au în grija lor comori de binecuvântare,

toate cele lãmuritoare, curãtitoare si îndreptãtoare

ale neprihãnirii si milostivirii Tale netãrmuite,

toate cele ce la un loc sunt numite

"Gnoza cea curatã" sau Mostenirea Sfintilor

si pe care ni le pui la îndemânã vãdite

prin slovele, palmele si vorbele Pãrintilor,

pentru care de-a pururi nu vom sti a Te lãuda

a Te cinsti, a Te preamãri decât numai cântându-Ti asa:

Bucurã-Te, Spadã oblãduitoare a predaniei isihaste;

Bucurã-Te, garanta nemuritoare a înfierilor noastre;

Bucurã-Te, nãstrapa unde odihneste binecuvântarea Domnului;

Bucurã-Te, zadã care strãjuiesti sfânta prefacere a omului;

Bucurã-Te, destoinicã lucrãtoare a mãiestriilor tãcute;

Bucurã-Te, arhistratega cea mare a rãzboaielor nevãzute;

Bucurã-Te, ochi care ocrotesti dintru dulcea asprime;

Bucurã-Te, canon care rânduiesti cu ascutitã agerime;

Bucurã-Te, pavãzã ce pãzesti pãmântul celor vii;

Bucurã-Te, portal care opresti tot chipul de necurãtii;

Bucurã-Te, roatã de spulberare a duhului de urâciune;

Bucurã-Te, Mireasã urzitoare de nesfârsitã rugãciune.

 

Condacul al 13-lea

 

O! Maicã a Domnului, de-a pururi curatã

si Maicã a Omului binecuvântatã!

Ca douãzeci si patru de alãute si potire

aceastã închinãciune a noastrã sã fie

în revãrsarea ei neîncetatã.

Si cãtre Preasfânta Treime, suitã bucurie,

aducerea ei prea binemiresmatã,

de pe palmele Tale cãtre Hristosul Mire,

sã-si treacã prinosul de dreaptã-slãvire.

Ca sã putem cu Cerurile toate striga,

dintr-o îmbrãtisatã necovârsire

cel mai presus: Aleluia!

 

Acest condac se spune de trei ori, dupã care Icosul I si Condacul I .

 

...Si acum Preasfanta Stapana, de Dumnezeu Nascatoare Fecioara, intru tot laudata, nu inceta a te ruga pentru nevrednicii robii tai, ca sa ne izbavim de sfatul celui inselator si de toata primejdia; si sa fim paziti nevatamati de toata lovirea cea veninata a diavolului; ci pana in sfarsit cu rugaciunile tale pazeste-ne pe noi neosanditi. Ca prin paza si cu ajutorul tau fiind mantuiti, slava, lauda, multumita si inchinaciune, pentru toate sa inaltam, Unuia in Treime Dumnezeu, Ziditorul tuturor, acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.


Sursa: http://www.rugulaprins.ro/

Inapoi la Slujba Acatistelor